Pages

 Sustav za zasnježenje staza za skijaško trčanje Javorova kosa
Sustav za zasnježenje staza za skijaško trčanje Javorova kosa
Marko Stepić
U radu je prikazan zahvat idejnog rješenja budućeg sustava za zasnježenje staza za skijaško trčanje Javorova kosa. Prije početka izrade bilo je potrebno za predmetno područje utvrditi geološku građu i geotehničke značajke, hidrološke značajke, klimatske značajke koje bitno utječu na izradu projektne dokumentacije koja je predmet ovog diplomskog rada. Također je obrađeno slivno područje na temelju kojeg je vidljiva količina oborine za promatrano područje. Za potrebe...
3D numerički model akumulacije Butoniga: analiza ranojesenskog ispuštanja
3D numerički model akumulacije Butoniga: analiza ranojesenskog ispuštanja
Luka Zaharija
U svrhu analiziranja ranojesenskog ispuštanja na akumulaciji Butoniga napravljen je numerički model koristeći programski paket OpenFOAM. Model uključuje trodimenzionalnu analizu, strujanja vode, rješavanje energetske jednadžbe u svrhu definiranja vertikalnih strujanja induciranih gradijentom temperature te transport pasivnog skalara (mangana). Numerički model se koristi u svrhu sagledavanja različitih scenarija praćenja akumulacije s osvrtom na učinkovitost ispuštanja...
ANALIZA VREMENSKOG I TROŠKOVNOG ASPEKTA U FAZI KONCEPCIJE PROJEKTA -
TIME AND COST ASPECT ANALYSIS IN THE PROJECT INITIATION PHASE
ANALIZA VREMENSKOG I TROŠKOVNOG ASPEKTA U FAZI KONCEPCIJE PROJEKTA - TIME AND COST ASPECT ANALYSIS IN THE PROJECT INITIATION PHASE
Dorijano Zupičić
Ovim radom analiziran je vremenski i troškovni aspekt projekta investicije za objekt turističke ponude. Rad se dotiče samo faze koncepcije projekta od ideje do početka projektiranja. Rad započinje definiranjem pojma upravljanje projektima te razradom po fazama upravljanja projektom. Vrijeme i troškovi projekta bitan su čimbenik kod realizacije projekta, jer analiziranjem vremena i troškova investitor odlučuje o realizaciji projekta. Često se događa da investitor smatra...
Akti za građenje i uporabu građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola
Akti za građenje i uporabu građevine za koju se ne izdaje lokacijska dozvola
Damir Butina
Diplomskim radom prikazane su značajke Zakona o gradnji (,,Narodne novine" broj 153/13) u odnosu na prijašnji Zakon o prostornom uređenju i gradnji (,,Narodne novine" broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12), prednosti koje on nosi poglavito u jednostavnijim postupku donošenja akta za gradnju i uporabu građevina. Analizirana je zakonska regulativa poglavito vezana uz postupak izdavanja građevinske dozvole, postupak ishođenja građevinske dozvole za koju se ne izdaje...
Akusto-frekvencijske nerazorne tehnike ispitivanja u ocjeni kvalitete drvenih elemenata
Akusto-frekvencijske nerazorne tehnike ispitivanja u ocjeni kvalitete drvenih elemenata
Sandra Kramar
U radu su istražene mogućnosti primjene nerazornih akustičnih metoda i tehnika ispitivanja u dijagnostici kvalitete drvenih materijala. Opisana je provedba tehnike, navedena potrebna oprema i edukacija te ocjenjena prikladnost tehnike za drvene elemente.
Algoritmi, definicija, vrste, analiza i primjena na primjeru u inženjerstvu
Algoritmi, definicija, vrste, analiza i primjena na primjeru u inženjerstvu
Luka Andrić
U radu je opisan nastanak algoritama, razvoj istih kroz povijest, njihova definicija, i namjena. Navedena i objašnjena su svojstva algoritama, vrste prema namjeni, faze programiranja i programski jezici koji se koriste za programiranje. Objašnjen je pojam analize algoritama. Prikazano je korištenje jednostavnog algoritma na primjeru optimizacije dimenzija čelične konzole, te je napravljen osvrt na studiju genetskog algoritma za dimenzioniranje armirano betonske kontinuirane grede. Na...
Alternativni izvori energije
Alternativni izvori energije
Petar Djak
S obzirom na činjenicu da je danas u svijetu iz dana u dan sve manje neobnovljivih izvora energije, a i u Republici Hrvatskoj. Čovječanstvo se mora okrenuti novim izvorima energije ne samo zato što se smanjuju zalihe neobnovljivih izvora energije nego zato što neobnovljivi izvori zagađuju okoliš i oni su posljedica današnjih globalnih katastrofa. A jedini način da se spriječe te posljedice i daljnje uništavanje planeta Zemlje su obnovljivi izvori energije koji u znatno manjoj...
Amfiteatri antičkog Rima
Amfiteatri antičkog Rima
Jana Vehovec
U radu su opisani amfiteatri antičkog Rima, njihova tipologija, elementi i materijali. Analizirani su odabrani primjeri rimskih amfiteatara te je opisana njihova povijest, uz nacrtnu i fotografsku dokumentaciju.
Analiza cestovnog sustava Istarske županije
Analiza cestovnog sustava Istarske županije
Luka Breščić
Prve ceste u Istri izgrađene su dolaskom Rimljana u I. stoljeću prije Krista, a početkom izgradnje suvremene prometne infrastrukture može se smatrati otvaranje tunela Učka 1981. godine. U radu se daje kratki povijesni pregled izgradnje najvažnijih prometnih objekata. U nastavku rada prikazani su opći podaci o cestama Istarske županije poput duljina javnih cesta prema kategorijama, udjela javnih cesta i gustoća prometnica te njihova usporedba sa stanjem u Republici Hrvatskoj. Ukratko...
Analiza dinamike istjecanja vode na prostoru Grobničkog polja i Bakarskog zaljeva
Analiza dinamike istjecanja vode na prostoru Grobničkog polja i Bakarskog zaljeva
Petra Prenc
Rad sadrži osnovni opis područja kao i pregled dosada provedenih istraživanja na analiziranom krškom području Grobničkoga polja i Bakarskog zaljeva. Osim spomenutog rad sadrži i geološki i hidrogeološki opis te hidrološke značajke predmetnog područja kao i osnovna obilježja sliva izvora u gradu Rijeci i sliva izvora u Bakarskom zaljevu. Izvršena je analiza protoka na izvorišnim zonama i površinskim vodotocima na sjeverozapadnom dijelu Grobničkoga polja i na području...
Analiza dinamike kolebanja razina podzemnih voda - primjer odabranih Pulskih bunara
Analiza dinamike kolebanja razina podzemnih voda - primjer odabranih Pulskih bunara
Patrik Banko
Ovaj rad sadrži opis značajki kolebanja razina podzemnih voda na krškom području. Prikazane su opće klimatološke, hidrogeološke i hidrološke značajke područja južne Istre. Također je pokazana važnost bunara Šišan i Jadreški kao resursa u svrhu vodooprskbe južne Istre koje koristi i kojima upravlja Vodovod Pula. Obavljene su analize dinamike kolebanja razine podzemne vode u odabranim bunarima i provedena je njihova međusobna usporedba. Ulazni podaci koji su analizirani...

Pages